U bent momenteel hier: Home / Wij denken na / CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Van Spijker Infrabouw B.V. is al geruime tijd bewust bezig met het verminderen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Hierover werd vroeger niet gecommuniceerd, maar gewoon gedaan. Groots communiceren over zaken die voor ons normaal zijn, is niet iets wat bij ons past en zo zult u onze organisatie ook niet kennen.

Zoals velen bekend, is door ProRail de CO2 prestatieladder opgesteld. Deze is nu in beheer bij de stichting SKAO, zie de site www.skao.nl voor meer informatie.

De CO2-prestatieladder houdt in dat er inzicht is in de uitstoot van het broeikasgas CO2 door onze organisatie, waarna doelstellingen worden gesteld m.b.t. de vermindering van de uitstoot. Hierbij hoort ook het expliciet communiceren hierover.

Bij de implementatie van deze prestatieladder is duidelijk geworden dat het een goed instrument is om duidelijk in beeld te krijgen waar onze verbeteringen mogelijk zijn. Ook vraagt de Prestatieladder om expliciete te werken aan een beter milieu.

De CO2-prestatieladder kent drie bronnen van CO2-uitstoot, binnen de norm bekend als scopes:
Scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in ons grootmaterieel, het verbruik van auto's van de zaak. Ook omvat scope 1 het beheer van emissies door toepassing van koelvloeistof in airco's, en het gas en elektraverbruik van kantoor en de werkplaatsen.
Scope II omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte en zakelijk gebruik privé auto.
Scope III omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon-werkverkeer door werknemers met een eigen auto. Ook omvat het de productie van ingekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Binnen scope III zijn enkele analyses gemaakt, één is van het ingekochte beton.

Graag willen wij u onze visie en doelstellingen presenteren:

De visie van Van Spijker Infrabouw B.V.

“Het milieu is de omgeving waarin we allemaal leven. Vandaar dat iedereen ook de morele verantwoordelijkheid heeft om zorgvuldig met het milieu om te gaan.
Van Spijker Infrabouw B.V. wil ook voor de toekomstige generaties bijdragen aan een beter milieu. Dit willen we doen door verantwoorde keuzes te maken, en op verschillende aandachtsgebieden inspanningen verrichten om de CO2-productie te verminderen.”

De doelstelling is om in 2022 de volgende reductie in CO2-uitstoot te hebben behaald t.o.v. 2008 als gevolg van onder meer het reduceren van het energieverbruik.

 

“eerste stap”

“en nu verder''

 

2015

2022

Scope 1

32 %

40%

Scope 2

5 %

70%

Scope 3 – In situ beton

6 %

45%

Als toelichting bij de gekozen doelstellingen geldt dat:

  • De genoemde doelstellingen scope 1 is gerelateerd aan het aantal kg CO2/productieuur;
  • De doelstelling voor scope 2 is het aantal kg CO2/productieuur;
  • De doelstelling voor scope 3 is het aantal kg co2/m3 beton.

Doordat de emissie voor groene stroom in de CO2-ladder versie 3.0 nul is, moet er een aanvullende doelstelling getroffen worden. Dit wordt het aantal kWh/Productieuur. Ten opzichte van 2008 wordt er maximaal 133% kWh/PU ingekocht. De energiebehoefte op de kantoren en bouwplaatsen wordt alleen maar groter. Doordat we minder aggregaten inzetten en meer stroom inkopen wordt het aantal kWh/PU alleen maar groter, zo is de verwachting. Wanneer we zelf stroom opwekken, maar ook zorgvuldiger omgaan met de energie, blijft het kWh/PU onder de 133%.

Doordat de quick wins al zijn benut wordt het een stuk uitdagender om nog een stap verder te reduceren. Mocht blijken dat we de in 2018 al structureel ruim boven de doelstellingen zitten, worden de doelstellingen weer aangescherpt.

We willen dit bereiken door onder andere besparingsmaatregelen te nemen. Ook door groene stroom in te kopen en door aggregaten en overig materieel anders en zuiniger in te zetten.

Laten we er in de toekomst voor zorgen dat wij ons samen met u zullen inzetten voor een schoner klimaat. Het zijn vaak maar kleine acties die een groot effect hebben.

In de onderstaande documenten kunt u zien hoe we, als klein bedrijf, invulling hebben gegeven aan de CO2-prestatieladder.

Invalshoek A: Inzicht

Doel van invalshoek A is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen (Inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de projecten terug te dringen.

4.A.1. Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG - genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.

  4.A.1 Ketenanalyse Beton 2016

  4.A.1. Onderbouwing Scope 3 analyse

  4.A.1 Emissie inventaris scope 1,2

  Energiestroomdiagram project 304

  Emissie inventaris 2018-1

  Emissie inventaris 2018-2

Invalshoek B: Reductie

Wanneer Inzicht (invalshoek A) is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B: Reductie), gecommuniceerd (invalshoek C: Transparantie) en gezocht naar initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten (invalshoek D: Participatie).

3.B.2. Het bedrijf heeft een energie management actieplan (conform NEN-ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

  3.B.2 CO2-reductiedoelstellingen (2.1)

4.B.2. Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

5.B.1. Het bedrijf rapporteert minimaal 2x per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO2 -emissies (intern en extern) alsmede de vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor het bedrijf en de projecten.

  4.A.1 3.B.1 5.B.1 5.B.2 3.C.1 Memo voortgang scope 1e helft 2014

  4.A.1 3.B.1 5.B.1 5.B.2 3.C.1 Memo voortgang scope 2e helft 2014 en over heel 2014

  4.A.1 3.B.1 5.B.1 5.B.2 3.C.1 Memo voortgang scope 1e helft 2015

 4.A.1 3.B.1 5.B.1 5.B.2 3.C.1 Memo voortgang scope 2e helft 2015 en over heel 2015

 4.A.1 3.B.1 5.B.1 5.B.2 3.C.1 Memo extern voortgang 1e helft 2016

  4.A.1 3.B.1 5.B.1 5.B.2 3.C.1 Memo extern voortgang 2e helft 2016 en over heel 2016

  4.A.1 3.B.1 5.B.1 5.B.2 3.C.1 Memo extern voortgang 1e helft 2017

  4.A.1 3.B.1 5.B.1 5.B.2 3.C.1 Memo extern voortgang 2e helft 2017 en over heel 2017

  4.A.1 3.B.1 5.B.1 5.B.2 3.C.1 Memo extern voortgang 1e helft 2018

Invalshoek C: Transparantie

Wanneer Inzicht (invalshoek A) is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B: Reductie), gecommuniceerd (invalshoek C: Transparantie) en gezocht naar initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten (invalshoek D: Participatie).

  Externe memo 2018-2

Invalshoek D: Participatie

Door Participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf.

Invalshoek D kan in de geest van de CO₂ -Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

  3.D.1 Participatie Green Deal MVO Beton Concreet 1

 Certificaat niveau 5